АССОЦИАЦИЙН ЗӨВЛӨЛ

Ассоциацийн эрх барих дээд байгууллага нь Бүх гишүүдийн чуулган бөгөөд чуулганы чөлөөт цагт Ассоциацийн зөвлөл удирдлагыг хэрэгжүүлдэг.

АЖЛЫН АЛБА

Зөвлөлийн 2023 оны 1 дүгээр сарын 27-ны хурлаар ассоциацийн ажлын бүтэц орон тоог шинэчлэн баталж 6 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр гүйцэтгэх захирлын ажлын алба үйл ажиллагаагаа явуулж байна.