“Монгол улсын эрдэс баялгийн салбарын боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага болон боломжит олон улсын тэтгэлгийн танилцуулга” цуврал уулзалт.