Монголын уул уурхай үндэсний ассоциацийн гишүүдийг сар бүр онцолж байна.