top of page
8_edited.jpg

АЖИЛ
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
.

Line separator

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti corrupti laudantium magni quibusdam alias ea? Voluptatum temporibus molestias porro et!

Artboard 8.png

Үйлчилгээ.

Монголын Уул Уурхайн Үндэсний Ассоциаци нь .. дараах бүтээгдэхүүн үйлчилгээг гишүүддээ санал болгодог.

Гишүүдийн хууль ёсны эрх ашгийг хамгаалах

Гишүүдэд хууль зүйн болон бизнесийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх, эрх ашгийг нь хохироосон төрийн шийдвэрийг хянуулах, өөрчлүүлэх, хүчингүй болгуулах талаарх саналдаа холбогдох эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх

Төр, иргэний нийгмийн байгууллагуудтай үр дүнтэй, ажил хэрэгч хамтын ажиллагаа тогтоох, салбарын тулгамдсан асуудлуудыг хамтран шийдвэрлэх гарцыг бий болгох

Салбарын эрх зүйн орчинг боловсронгүй болгох 

Салбарын үйл ажиллагаатай холбогдсон хууль тогтоомжийн төсөл боловсруулахад оролцох, мөрдөгдөж буй хууль тогтоомжид нэмэлт, өөрчлөлт оруулах хуулийн төсөлд санал өгөх, тус салбарт бизнесийн тааламжтай, тогтвортой орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн санал боловсруулж хууль санаачлагчдад уламжлах

Бизнесийн өмгөөлөл дэмжлэг

Гишүүд хооронд болон бусад этгээдүүдийн хооронд гарсан маргаанаар хууль зүйн зөвлөгөө өгөхөд зуучлах, гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх, дээшлүүлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх

Мэдээлэл боловсрол сурталчилгаа

Зорилтот бүлгүүдэд салбарын талаар үнэн зөв, бодит тэнцвэртэй мэдлэг, мэдээлэл өгөх салбарын талаарх буруу ташаа мэдээллийг залруулах сөрөг хандлагыг бууруулах

bottom of page